Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie:

 • notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane  lub pragną nadać formę notarialną, 

 • czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego,

 • w zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, 

 • przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym  zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób,
  dla których czynność ta może powodować skutki prawne; jest także obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej
  czynności notarialnej, 

 • notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, 

 • czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia
  za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, 

 • notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki i przekazuje je właściwemu Urzędowi Skarbowemu, 

 • jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami; jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej  podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu.

Kancelaria z najwyższą starannością dba o dopełnianie powyższych obowiązków
i zagwarantowanie Klientom fachowej obsługi i bezpieczeństwa obrotu. 

Wierzymy, iż wiedza i doświadczenie, które zyskaliśmy w toku odbytej asesury i które staramy się nieustannie pogłębiać, otwartość na wymogi współczesnego obrotu prawnego oraz indywidualne podejście do każdego z Klientów pozwala nam wyjść  naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w pełni realizować ideę notariusza  jako osoby zaufania publicznego i kształtować stosunki prawne  między stronami w sposób minimalizujący możliwość wystąpienia sporu.

 

 

Strony WWW Łódź Wszelkie prawa zastrzeżone 2014
home