Kancelaria Notarialna Łódź - Wróblewska Mieczkowski

Niezależnie od tego, jakiego rodzaju czynności notarialnych potrzebujesz, z pewnością powinieneś udać się do zaufanej kancelarii. Dokonujemy wszelkich czynności notarialnych wymienionych w ustawie Prawo o notariacie, w szczególności przygotowujemy umowy w formie aktu notarialnego, sporządzamy protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek, dokonujemy poświadczeń podpisów, poświadczeń dokumentów, aktów poświadczenia dziedziczenia, prowadzimy rejestry prostych spółek akcyjnych.

ul. Piotrkowska 198 lok 7, 90-369 Łódź

O kancelarii

NOTARIUSZ W ŁODZI – OSOBA ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Kancelaria mieści się w centrum Łodzi - ulica Piotrkowska 198 lok.7 (II piętro, winda). Dobry dojazd do Kancelarii zarówno samochodem, jak i środkami komunikacji miejskiej, jest także i wygodny z uwagi na bliskość licznych miejsc parkingowych  oraz przystanków autobusowych i tramwajowych. Na terenie posesji znajduje się wewnętrzny parking dla Klientów Kancelarii. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się również parkingi miejskie i strzeżone.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie:

  • notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną,
  • czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego,
  • w zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym,
  • przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne; jest także obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej,
  • notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne,
  • czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności,
  • notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki i przekazuje je właściwemu Urzędowi Skarbowemu,
  • jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane przepisami; jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu

wiedza i Doświadczenie

Kancelaria z najwyższą starannością dba o dopełnianie powyższych obowiązków
i zagwarantowanie Klientom fachowej obsługi i bezpieczeństwa obrotu.

Wierzymy, iż wiedza i doświadczenie, które zyskaliśmy w toku odbytej asesury i które staramy się nieustannie pogłębiać, otwartość na wymogi współczesnego obrotu prawnego oraz indywidualne podejście do każdego z Klientów pozwala nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w pełni realizować ideę notariusza jako osoby zaufania publicznego i kształtować stosunki prawne między stronami w sposób minimalizujący możliwość wystąpienia sporu.

Zaufaj kancelarii z wieloletnim doświadczeniem

Czynności notarialne na najwyższym poziomie

Uczciwość

Wiedza

Profesjonalizm

Doświadczenie

Skuteczność

Nasze atuty to wiedza, doświadczenie oraz skuteczność. Dzięki temu możemy jako notariusze w pełni realizować obowiązki osób zaufania publicznego.

Osoba zaufania publicznego - Wróblewska Mieczkowski Notariusze

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.