Czynności notarialne

Nasza Oferta

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące wymaganych dokumentów przy niektórych rodzajach czynności notarialnych. Prezentowany spis ma charakter podstawowy, a dla upewnienia się, jakie należy przedłożyć dokumenty i gdzie je uzyskać, prosimy o kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Zbycie nieruchomości gruntowej

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • ewentualnie wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku tego planu
 • podstawa nabycia
 • zaświadczenie stwierdzające, czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podst. art.19 ust.3 ustawy o lasach

Zbycie odrębnej własności lokalu

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z rejestru lokali
 • podstawa nabycia

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową celem przedłożenia u notariusza
 • odpis zwykły księgi wieczystej – jeśli jest prowadzona
 • podstawa nabycia

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu
 • numer PESEL zmarłego
 • testamenty sporządzone przez zmarłego
 • jeśli dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego – odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, a w przypadku osób, które zmieniły nazwiska w związku z zawarciem związków małżeńskich – odpisy skrócone aktów małżeństwa
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla składników masy spadkowej – jeśli takie składniki wchodzą w skład spadku

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 • umowa, z której wynika obowiązek złożenia takiego oświadczenia,
  np. umowa o udzielenie dofinansowania z Urzędu Pracy, umowa pożyczki

Testament

 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia: imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL, data i miejsce urodzenia

 • w każdym wypadku notariusz musi stwierdzić tożsamość osób dokonujących czynności; może tego dokonać na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  w szczególności dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu,
 • w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należy podać numer KRS takiego podmiotu; często także wymagane jest przedstawienie innych dokumentów, np. umowy / aktu założycielskiego spółki, statutu, uchwały organu zezwalającej na dokonanie danej czynności,
 • jeśli przy czynności notarialnej występuje pełnomocnik, musi on przedłożyć dokument pełnomocnictwa, z którego wynika jego umocowanie,
 • podstawa nabycia to dokument, mocą którego zbywający nabył prawo – np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o dożywocie, umowa zniesienia współwłasności, umowa o podział majątku wspólnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis prawomocnego postanowienia sądu o zasiedzeniu, decyzja Spółdzielni Mieszkaniowej o przydziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • jeśli następuje zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego w drodze: dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia), zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia), darowizny (po 1 stycznia 2007 roku), nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku), zachowku (po 1 stycznia 2007 roku), zapisu zwykłego
  (po 1 stycznia 2007 roku), dalszego zapisu (po 1 stycznia 2007 roku), zapisu windykacyjnego (po 1 stycznia 2007 roku) – niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że nabycie takie zgłoszono do opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn
  (art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.