Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem z zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.

Czynności notarialne

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące wymaganych dokumentów przy niektórych rodzajach czynności notarialnych. Prezentowany spis ma charakter podstawowy, a dla upewnienia się, jakie należy przedłożyć dokumenty i gdzie je uzyskać, prosimy o kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny lub mailowy.

Zbycie (np. sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia) nieruchomości gruntowej

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • ewentualnie wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku tego planu
 • podstawa nabycia

Zbycie (np. sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia) odrębnej własności lokalu

 • odpis zwykły księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z rejestru lokali
 • podstawa nabycia

Zbycie (np. sprzedaż, darowizna) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową celem przedłożenia u notariusza
 • odpis zwykły księgi wieczystej – jeśli jest prowadzona
 • podstawa nabycia

Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu
 • numer PESEL zmarłego
 • testamenty sporządzone przez zmarłego
 • jeśli dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego – odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, a w przypadku osób, które zmieniły nazwiska w związku z zawarciem związków małżeńskich – odpisy skrócone aktów małżeństwa
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla składników masy spadkowej – jeśli takie składniki wchodzą w skład spadku

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

 • umowa, z której wynika obowiązek złożenia takiego oświadczenia,
  np. umowa o udzielenie dofinansowania z Urzędu Pracy, umowa pożyczki

Testament

 • dane osoby powoływanej do dziedziczenia: imiona, nazwisko,nazwisko rodowe, numer PESEL, data i miejsce urodzenia

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego
 • dane pozostałych spadkobierców

Informacje dodatkowe

 • w każdym wypadku notariusz musi stwierdzić tożsamość osób dokonujących czynności; może tego dokonać na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  w szczególności dowodu osobistego, paszportu, karty stałego pobytu,

 • w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należy podać numer KRS takiego podmiotu; często także wymagane jest przedstawienie innych dokumentów, np. umowy / aktu założycielskiego spółki, statutu, uchwały organu zezwalającej na dokonanie danej czynności,

 • jeśli przy czynności notarialnej występuje pełnomocnik, musi on przedłożyć dokument pełnomocnictwa, z którego wynika jego umocowanie,

 • podstawa nabycia to dokument, mocą którego zbywający nabył prawo – np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o dożywocie, umowa zniesienia współwłasności, umowa o podział majątku wspólnego, odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis prawomocnego postanowienia sądu o zasiedzeniu, decyzja Spółdzielni Mieszkaniowej o przydziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

 • jeśli następuje zbycie lub obciążenie rzeczy bądź prawa nabytego w drodze: dziedziczenia (niezależnie od daty nabycia), zasiedzenia (niezależnie od daty nabycia), darowizny (po 1 stycznia 2007 roku), nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku), zachowku (po 1 stycznia 2007 roku), zapisu zwykłego
  (po 1 stycznia 2007 roku), dalszego zapisu (po 1 stycznia 2007 roku), zapisu windykacyjnego (po 1 stycznia 2007 roku) – niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzającego, że nabycie takie zgłoszono do opodatkowania w zakresie podatku od spadków i darowizn
  (art.19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

 

Strony WWW Łódź Wszelkie prawa zastrzeżone 2014
czynnosci-notarialne